Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB Informationen • CeBB Informace

27. September 2012

Projekt- und Förderpartner (2012)

Das Centrum Bavaria Bohemia arbeitet derzeit parallel an drei Projekten:

 • Impuls 2015! (Laufzeit 01.11.11 - 31.12.13, gefördert aus dem EU-Ziel 3 Programm Freistaat Bayern - Tschechische Republik)
 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern-Böhmen (Laufzeit 01.11.11 - 31.12.12, gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds) 
 • Kulturelle Vielfalt Südböhmens zweisprachig online (Laufzeit 01.04.12 - 31.03.13, gefördert aus dem Dispofonds der Euregio Egrensis / EU-Ziel 3 )

Projektpartner

 • Impuls 2015! Leadpartner Bavaria Bohemia e.V. / Centrum Bavaria Bohemia, Tschechischer Partner Plzen 2015, o.p.s, weiterer Partner Stadt Regensburg
 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern-Böhmen, Tschechischer Partner Westböhmisches Museum Pilsen  
 • Kulturelle Vielfalt Südböhmens zweisprachig online, Tschechischer Partner Region Südböhmen

Projektschwerpunkte

 • Impuls 2015! 
Vorbereitung grenzüberschreitender Beiträge und Aktionen für die Europäische Kulturhauptstadt Pilsen 2015 in drei Schwerpunkten:

 1. „I | B | C – Information | Brainstorming | Coaching“ für Projekte zur Auswahl im Europäischen künstlerischen Rat und zur nachhaltigen kulturellen Zusammenarbeit
 2. Grenzüberschreitende Vernetzung und Information
 3. Grenzüberschreitende Presse- / Öffentlichkeitsarbeit plus Marketing für Pilsen 2015

 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern-Böhmen
Das Projekt wird in drei Projektschwerpunkten umgesetzt:

 1. Kulturbegegnung grenzenlos und Kultur und Gesellschaft im grenzüberschreitenden Dialog
 2. Zweisprachigkeit bei der Programmumsetzung mit den dazugehörigen Veröffentlichungen
 3. grenzüberschreitende Kulturinformation, Kulturvernetzung und Kulturkooperationen

 • Kulturelle Vielfalt Südböhmens zweisprachig online
Verbesserung der regionalen Ausgewogenheit der zweisprachigen Veröffentlichungen im Internetportal www.bbkult.net. Mit Hilfe des hier beschriebenen Dispofonds - Projekts sollen die Datenbankeinträge aus der Region Südböhmen im einjährigen Projektzeitraum erheblich gesteigert werden.

27. September 2012

Projektoví a kooperační partneři (2012)

Centrum Bavaria Bohemia pracuje v současné době na třech projektech:

 • Impuls 2015! (doba trvání projektu 1. 11. 11 - 31. 12. 13, dotace z programu Cíl 3 EU, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko)
 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko (doba trvání projektu 1. 11. 11 - 31. 12. 12, dotace z Česko-německého fondu budoucnosti) 
 • Kulturní rozmanitost Jihočekého kraje dvojjazyčně online (doba trvání projektu 1. 4. 12 - 31. 3. 13, dotace z dispozičního fondu Euregia Egrensis / EU-Cíl 3
Partneři projektů

 • Impuls 2015! Vedoucí partner: spolek Bavaria Bohemia e. V. / Centrum Bavaria Bohemia, český partner: Plzeň 2015, o. p. s, další partner: město Regensburg
 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko, český partner: Západočeské muzeum v Plzni
 • Kulturní rozmanitost Jihočekého kraje dvojjazyčně online, český partner: Jihočeský kraj

Projektové oblasti

 • Impuls 2015!
Příprava přeshraničních příspěvků a akcí pro Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 v rámci tří projektových oblastí:

 1. „I | B | C - Informace | Brainstorming | Coaching“ pro projekty určené k výběru v Evropské umělecké radě a k trvalé kulturní spolupráci,
 2. vytváření přeshraniční sítě a šíření informací,
 3. přeshraniční práce s tiskem a veřejností a marketing pro Plzeň 2015.

 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy-Bavorsko
Projekt je realizován ve třech projektových oblastech: 
  
 1. kulturní setkávání bez hranic a kultura a společnost v přeshraničním dialogu,
 2. dvojjazyčnost při realizaci programu a souvisejících publikací,
 3. přeshraniční kulturní informace, kulturní propojování a kulturní kooperace.

 • Kulturní rozmanitost Jihočeského kraje dvojjazyčně online
Zlepšení regionální vyváženosti dvojjazyčných zveřejnění na portálu www.bbkult.net. Za pomoci zde popsaného projektu Dispozičního fondu mají být v ročním projektovém období výrazně navýšeny příspěvky z Jihočeského kraje.
Rendert Time: 0,063 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB