Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

30. April 2014

Partner informieren über bayerische Projekte für Pilsen 2015

Was die Pilsner Bürgerinnen und Bürger in genau einem Jahr als Ergebnis der Zusammenarbeit der Kulturhauptstadt Pilsen 2015 mit der bayerischen Nachbarregion erwartet, stellten Petr Šimon von der Gesellschaft Plzeň 2015, o. p. s. und Maika Victor-Ustohal, Mitarbeiterin im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee, am 25.04.14 bei einer Pressekonferenz am Pilsner Hauptbahnhof vor.
Thematisch passend hatte Plzeň 2015, o. p. s. Journalisten der Pilsner regionalen Medien zu einer Pressekonferenz eingeladen, die direkt zwischen den Bahngleisen stattfand. "In einem Jahr werden hier Reisende aus Bayern aus dem ALEX aussteigen, die auf der Zugfahrt bereits auf das Kulturhauptstadtprogramm eingestimmt wurden.", so Maika Victor-Ustohal vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB). Der ALEX wird im Jahr 2015 auf der Strecke Regensburg—Pilsen zum "Zug zur Kultur", in dem deutsche und tschechische Künstler die Fahrgäste mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm nach Pilsen begleiten werden. Die Idee zum "Zug zur Kultur" hatte der Regensburger Reiseveranstalter Dr. Erwin Aschenbrenner. Sie wird in abgewandelter Form vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee im Rahmen des Projekts "regio2015" umgesetzt. Die Suche nach Künstlern für den Zug zur Kultur fand große Resonanz. "Auf unsere Ausschreibung hin haben sich bereits 140 Musiker aus Deutschland und Tschechien gemeldet. Wir suchen nun noch nach Künstlern anderer Genres, z.B. Portraitzeichner, Pantomimen, Geschichtenerzähler, Clowns, Zauberer o.ä., die das Programm im Zug bereichern könnten", so Victor-Ustohal. "Wir spüren bereits jetzt ein großes Interesse an der Kulturhauptstadt Pilsen 2015 auf der bayerischen Seite und sind uns sicher, dass viele das Angebot, mit dem "Zug zur Kultur" nach Pilsen zu reisen, nutzen werden."

Aber bereits im aktuellen Programm der Kulturhauptstadt spielen Kulturakteure der bayerischen Seite und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine Rolle. "Am 16. und 17.05.14 finden das erste Mal Bayerische Kulturtage in Pilsen statt. Diese laden die Besucher ein, Bayern nicht nur als Land der Weißwurst und des guten Bieres kennenzulernen, sondern auch als Land mit überraschender Kultur, jungen progressiven Bands und typischen regionalen Produkten.", machte Petr Šimon auf die Veranstaltung neugierig. "Die Bayerischen Kulturtage sollen einen festen Platz im Pilsner Kulturkalender bekommen." Im Kulturhauptstadtjahr werden sie ihren Höhepunkt am 26.04.15 mit dem Aktionstag "Blumen für Pilsen" finden. Die Pilsner dürfen sich an diesem Aprilsonntag auf einen Blumengruß aus den bayerischen Nachbarregionen freuen. Alle Pilsner sind eingeladen, zusammen mit den bayerischen Gästen auf dem Hauptplatz ein großes Fest mit Musik, Kunstaktionen, Präsentationen, Kulinarischem und vielem mehr zu feiern.  

Die Pressekonferenz war gleichzeitig der Start der zweitägigen "mini EXPO", mit der die lokalen Aktionsgruppen der Region Pilsen das industrielle Erbe und technische Denkmäler präsentierten, die einen Ausflug wert sind. Außerdem wurde eine neue Publikation zur Industrie-Topografie der Region Pilsen vorgestellt, die Industriearchitektur und technische Denkmäler dokumentiert.

Vor dem Bahnhofsgebäude hatte auch der Autobus 2015 Station gemacht, der bereits seit anderthalb Jahren in der Region für Pilsen 2015 unterwegs ist. Das Busteam informierte die Reisenden über die Kulturhauptstadt Pilsen 2015 und verteilte eine neue Ausgabe der Zeitung "Ländliches Pilsen" mit Ausflugstipps und besuchenswerten Kulturveranstaltungen in der Region Pilsen.

Presse-Echo:

30. duben 2014

Partneři informují o bavorských projektech pro Plzeň 2015

Petr Šimon ze společnosti Plzeň 2015, o. p. s. a Maika Victor-Ustohal z Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee představili dne 25. 4. 2014 v rámci tiskové konference, pořádané na plzeňském Hlavním nádraží, co čeká na obyvatele Plzně přesně za rok jako výsledek spolupráce Evropského hlavního města kultury Plzně 2015 s bavorským sousedním regionem.
V souladu s tématem pozvala společnost Plzeň 2015, o. p. s. novináře z plzeňských regionálních médií na tiskovou konferenci, která se konala přímo mezi kolejemi železnice. "Za rok tady budou z vlaku ALEX vystupovat cestující z Bavorska, kteří se budou již cestou vlakem ladit na notu programu Evropského hlavního města kultury", uvedla Maika Victor-Ustohal z Centra Bavaria Bohemia (CeBB). Vlak ALEX se v roce 2015 na trase Řezno—Plzeň promění ve "Vlak za kulturou", ve kterém budou cestující na cestě do Plzně doprovázet čeští a němečtí umělci se svým rozmanitým kulturním programem. Myšlenka "Vlaku za kulturou" pochází od řezenského pořadatele zájezdů Dr. Erwina Aschenbrennera. V pozměněné formě je Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee realizována v rámci projektu "regio2015". Vyhledávání umělců pro Vlak za kulturou se setkalo s velkým ohlasem. "Na základě našeho konkurzu se již přihlásilo 140 hudebníků z České republiky a Německa. V současné době ještě hledáme umělce jiných žánrů, např. kreslíře portrétů, pantomimy, vypravěče příběhů, klauny, kouzelníky apod., kteří by mohli obohatit program ve vlaku", dodala Maika Victor-Ustohal. "Již nyní vnímáme velký zájem o Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 na bavorské straně a jsme si jisti, že mnozí využijí nabídku cestovat do Plzně "Vlakem za kulturou".

Avšak již v aktuálním programu Evropského hlavního města kultury hrají kulturní aktéři z bavorské strany a přeshraniční spolupráce velkou roli. "Ve dnech 16. a 17.05.2014 se poprvé konají Bavorské dny kultury v Plzni. Ty zvou návštěvníky k tomu, aby poznali Bavorsko nejen jako zemi opékaných bílých klobásek a dobrého piva, ale také jako zemi s překvapivou kulturou, mladými progresivními hudebními skupinami a typickými regionálními produkty", vzbudil zvědavost Petr Šimon. "Bavorské dny kultury by měly zaujmout pevné místo v plzeňském kulturním kalendáři." V roce Evropského hlavního města kultury dosáhnou svého programového vrcholu 26.4. 2015 dnem plným různých akcí pod názvem "Květiny pro Plzeň". Plzeňané se mohou v tuto dubnovou neděli těšit na květinový pozdrav z bavorských sousedních regionů. Všichni Plzeňané jsou zváni užít si na plzeňském náměstí Republiky společně s bavorskými hosty tuto slavnost doprovázenou hudbou, uměleckými akcemi, prezentacemi, kulinářskými atrakcemi a mnohým dalším.  

Tisková konference zároveň představovala start dvoudenní akce "mini EXPO", v rámci které místní akční skupiny Plzeňského kraje prezentují industriální dědictví a technické památky, které jsou hodny výletu. Kromě toho byla představena nová publikace na téma industriální topografie Plzeňského kraje, která dokumentuje industriální architekturu a technické památky.

Před budovou nádraží zastavil také Autobus 2015, který je již rok a půl na cestách po regionu a propaguje Plzeň 2015. Autobusový tým informoval cestující o Evropském hlavním městě kultury Plzni 2015 a rozdával nové vydání novin "Venkov Plzni" s tipy na výlety a kulturními akcemi v Plzeňském kraji, které stojí za návštěvu.

Mediální odezva:
Fotogalerie • Fotogalerie

Pressekonferenz am Hauptbahnhof mit Maika Victor-Ustohal vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) (2.v.r.) und Petr Šimon von Plzeň 2015, o. p. s. (rechts). | Tisková konference na Hlavním nádraží s Maikou Victor-Ustohal z Centra Bavaria Bohemia (CeBB) (2. zprava) a Petrem Šimonem ze společnosti Plzeň 2015, o. p. s. (vpravo).
Petr Šimon von Plzeň 2015, o. p. s. informiert die Presse über die Bayerischen Kulturtage in Pilsen 2014 und 2015. | Petr Šimon ze společnosti Plzeň 2015, o. p. s. informuje tisk o Bavorských dnech kultury v Plzni v roce 2014 a 2015.
Die Pilsner Journalisten interessiert die Zusammenarbeit mit den bayerischen Nachbarn. | Plzeňské novináře zajímá spolupráce s bavorskými sousedy.
Am Pilsner Hauptbahnhof werden 2015 viele Reisende aus Bayern aus dem "Zug zur Kultur" aussteigen. | Na plzeňském Hlavním nádraží bude v roce 2015 vystupovat z "Vlaku za kulturou" mnoho cestujících z Bavorska.
Das Team des Autobus 2015 verteilt am Hauptbahnhof die neue Zeitung "Ländliches Pilsen". | Tým Autobusu 2015 rozdává na Hlavním nádraží nové noviny "Venkov Plzni".
Die Ausstellung "Ländliches Pilsen" informiert Reisende am Hauptbahnhof über die Schönheiten der Region Pilsen. | Výstava "Venkov Plzni" informuje cestující na Hlavním nádraží o krásách Plzeňského kraje.
Studierende der Fakultät für Kunst und Design setzen ihre Gedanken zum Thema Reisen kreativ um. | Studenti Fakulty umění a designu kreativním způsobem realizují své myšlenky na téma Cestování.
Die Reithalle in Světce ist einer der vielen Orte in der Region, die einen Ausflug wert sind. | Jízdárna ve Světcích je jedním z mnoha míst v Plzeňském kraji, které stojí za výlet.
Der Perkussionist Pavel Plánka eröffnete am Freitag das Musikprogramm der "miniExpo". | Perkusista Pavel Plánka zahájil v pátek hudební program "miniExpo".
Am 26.04.15 werden Blumengrüße aus Bayern an die Pilsner Bürger und Bürgerinnen verteilt werden. | 26. 4. 2015 budou obyvatelům Plzně rozdávány květinové pozdravy z Bavorska.
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 1,82 MB / 1,96 MB