Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

11. November 2016

CeBB und Tandem Pilsen unterstützen Begegnungen von bayerischen und tschechischen Schulen

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) kann 2017 sein erfolgreiches und schon 2011 begonnenes Projekt „Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern – Böhmen“ fortsetzen. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds (DTZF) in Prag bewilligte inzwischen die Fördermittel für das kommende Jahr. Neuer Projektpartner des CeBB ist das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem in Pilsen. CeBB und Tandem Pilsen werden mit Schwerpunkt Begegnungen zwischen bayerischen und tschechischen (Partner-) Schulen unterstützen.
Anfang November trafen sich die beiden Projektpartner in Pilsen zum ersten Programmplanungsgespräch, am 10.11.16 folgte im CeBB eine Informationsveranstaltung für Schulen aus den Regierungsbezirken Oberpfalz, Oberfranken, Niederbayern und den Regionen Pilsen, Karlsbad und Südböhmen.

CeBB-Leiter Hans Eibauer und Jan Lontschar, Leiter von Tandem Pilsen, und das Mitarbeiterteam beider Organisationen erläuterten die konkreten Schritte zur Umsetzung der für Schulen sehr interessanten Angebote. Ziel ist es, bestehenden und sich anbahnenden Schulpartnerschaften neue Impulse zu verleihen. Zum Förderspektrum gehören Begegnungsangebote in den Bereichen Musik, Comickunst, Do it yourself, bayerische und böhmische Küche, Treffpunkt Regensburg / Pilsen und die Kunstaktion "Lebensräume". Über das eigenständige Projekt "Kulturfrühling bunt", ein Beitrag zu 20 Jahre Deutsch-Tschechische Erklärung im Jahr 2017, informierte Maika Victor-Ustohal. Ob es dafür vom DTZF eine Bewilligung geben wird, entscheidet sich im Dezember.

Das Infotreffen im CeBB, an dem neben Johann Hilburger und Peter Schmidhuber von den Regierungen Oberpfalz und Niederbayern 25 Lehrkräfte bayerischer und tschechischer Schulen teilnahmen, zeigte, wie partnerschaftliche Begegnungen den grenzüberschreitenden Austausch lebendig machen. Sie führen zu Freundschaften und sind ein wichtiger Pfeiler der grenzüberschreitenden Beziehungen. Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 bieten CeBB und Tandem Pilsen die Organisation und Förderung der vorgestellten Begegnungsaktionen an. Um rechtzeitig für das kommende Jahr planen zu können, haben Schulen beider Seiten bis 30.11. die Möglichkeit, sich online hier zu bewerben.  

 

11. listopad 2016

CeBB a Tandem Plzeň podporují setkávání bavorských a českých škol

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) může i v roce 2017 pokračovat se svým úspěšným a již roku 2011 započatým projektem „Kultura bez hranic – setkávání Čechy Bavorsko“. Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) v Praze schválil finanční dotace na další rok. Novým projektovým partnerem CeBB je Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni. CeBB a Tandem Plzeň budou podporovat setkávání mezi českými a bavorskými (partnerskými) školami.
Začátkem listopadu se oba projektoví partneři sešli v Plzni, kde během prvních rozhovorů plánovali program. Ve čtvrtek 10. 11. 2016 pak v CeBB v Schönsee proběhla informační schůzka pro školy z regionů Horní Falc, Horní Franky, Dolní Bavorsko na německé straně a pro školy z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje na straně české. 

Vedoucí CeBB Hans Eibauer, Jan Lontschar, vedoucí Tandem Plzeň, s týmem zaměstnanců obou organizací vysvětlili konkrétní kroky realizace nabídek, které jsou pro školy velmi zajímavé. Cílem je poskytnout stávajícím a nově vzniklým školním partnerství nové impulzy. Do spektra podpory patří nabídky setkávání v oblasti hudby, komiksové umění, „do it yourself“, česká a bavorská kuchyně, setkání v Plzni/Řeznu a umělecká akce „Životní prostory“. O samostatném projektu „Kulturní jaro pestré“, příspěvku k 20. výročí česko-německé deklarace v roce 2017, informovala Maika Victor-Ustohal. Zda ČNFB tomuto projektu udělí zelenou, se rozhodne v prosinci tohoto roku.  

Informativní setkání v CeBB, kterého se zúčastnili vedle Johanna Hilburgera a Petera Schmidhubera z vlád Horní Falce a Dolního Bavorska též 25 učitelů českých a bavorských škol, ukázalo, jak mohou partnerská setkání oživit přeshraniční výměnu. Vedou totiž k přátelství a jsou důležitým pilířem přeshraničních vztahů. V období od ledna do prosince 2017 nabízí CeBB a Tandem Plzeň organizaci a podporu představených setkávacích akcí. Aby bylo možné včas plánovat na další rok, mají školy ještě do 30. 11. možnost se zde přihlásit online.

 

Fotogalerie • Fotogalerie

CeBB-Leiter Hans Eibauer begrüßt 25 Rektoren und Lehrkräfte von bayerischen und tschechischen Schulen, rechts neben ihm Jan Lontschar, Leiter des Koordinierungsbüros für deutsch-tschechischen Jugendaustausch, Tandem, in Pilsen. | Vedoucí CeBB Hans Eibauer vítá 25 ředitelů a učitelů bavorských a českých škol, vpravo nedle něho Jan Lontschar, vedoucí Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni
Gerald Fide (stehend), Rektor der Grundschule Furth i.W. bei der Vorstellungsrunde. Wie er äußerten alle Anwesenden großes Interesse an den Angeboten, die das Projekt den Schulen eröffnet. | Gerald Fide (stojící), ředitel základní školy Furth i.W. při představování. Tak jako on vyjádřili i všichni přítomní velký zájem o nabídku, kterou projekt školám poskytuje.
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,92 MB