Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

19. Januar 2017

CeBB startet mit einem abwechslungsreichen Programm und neuen Projekten ins Jahr 2017

Begegnungsangebote für bayerische und tschechische Schulen, aber auch traditionelle Publikumsveranstaltungen gehören zum Programm.
Mit dem 11. Volkstanztreffen startet am kommenden Sonntagnachmittag das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ins Programmjahr 2017. Die Volkstanzgruppe Schönsee und die Folkloregruppe Domažlická dudácká muzika aus Domažlice / Taus laden zu drei beschwingten Stunden ein. Über das Jahr verteilt liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten im Projekt Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen 2017 bei Begegnungen zwischen bayerischen und tschechischen Partnerschulen. Das Projekt wird im sechsten Jahr vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und vom Landkreis Schwandorf gefördert.  

Zu den traditionellen und bei vielen Einheimischen beliebten Veranstaltungen gehören die bayerisch-böhmische Musik- und Biernacht, die am 26. August stattfinden wird, die Konzerte junger Ensembles von Partnerschulen, die Kulturtouren und die monatlichen grenzüberschreitenden Stammtische.

Zu den Begegnungsangeboten für (Partner-) Schulen aus Bayern und Tschechien gehört auch die Kunstaktion Kulturfrühling bunt, an der sich, koordiniert von CeBB und Tandem, 17 bayerisch-tschechische Schulpartnerschaften anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung beteiligen werden.

Fortgesetzt werden die erfolgreichen Tschechisch-Crashkurse. Vier für Anfänger und zwei für Fortgeschrittene, aufgeteilt auf das erste und zweite Halbjahr. In der Diskussionsrunde bb-talk besprechen im Herbst wieder Experten aus beiden Ländern ein aktuelles und für beiden Seiten relevantes Thema.


Für die Umsetzung der Projekte Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen 2017 und Kulturfrühling bunt konnte das CeBB Tandem Pilsen, das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch, als neuen tschechischen Partner gewinnen. Ziel der Aktivitäten mit Schulen ist es, bestehenden und sich anbahnenden Schulpartnerschaften neue Impulse zu verleihen. Nach der Ausschreibung im November waren bis zum Stichtag im Dezember alle vom CeBB und Tandem konzipierten Begegnungsangebote und Aktionen gebucht. Dazu gehören gemeinsame Musik- und Kunstworkshops, die Kochaktion von Schülern mit Profiköchen „So schmeckt es bei unseren Nachbarn“, ein „Do it yourself“ Tag im Pilsner Depot 2015 und die Kunstaktion „Lebensräune“ von Schülern bayerischer und tschechischer Jugendkunstschulen.  

Die Preisverleihung Brückenbauer – Stavitel mostů am 29. März und der Sommerempfang Ende Juni werden auch 2017 für das CeBB die wichtigsten Treffen von Akteuren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sein.

Weiter ist das CeBB noch bis März für die Koordinierung des Begleitprogramms der bayerisch – tschechischen Landesausstellung 700 Jahre Kaiser Karl IV. zuständig. Bis Ende des Jahres setzt das CeBB das Projekt Kulturregion Bayern – Böhmen 2017 in Zwiesel und Bayerisch Eisenstein im Rahmen als Ergebnis des Grenzraumgutachtens im Auftrag und mit Förderung aus dem Finanzministerium um. Mit der Beauftragung des CeBB im Dezember, für den Freistaat Bayern eine Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit einzurichten und zu betreiben, zeichnen sich neue Aufgaben ab, die weit in die Zukunft wirken. 

19. leden 2017

CeBB vstupuje do nového roku 2017 s rozmanitým programem a novými projekty

Na programu budou nabídky setkání pro české a bavorské školy, ale také tradiční kulturní akce pro publikum.
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zahájí svůj program na rok 2017 v neděli odpoledne 11. ročníkem Setkání s lidovými tanci. Skupina lidových tanců Schönsee a folklórní skupina Domažlická dudácká muzika z Domažlic zvou všechny na tři hodiny živé zábavy. Celým rokem se prolíná těžiště aktivit v rámci projektu Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko 2017 při setkávání mezi českými a bavorskými partnerskými školami. Projekt bude již šestým rokem podporován ze strany Česko-německého fondu budoucnosti a okresu Schwandorf.   

Mezi tradiční a u mnohých místních velice oblíbené kulturní akce patří česko-bavorská noc s hudbou a pivem, která se koná 26. srpna, koncerty mladých souborů z partnerských škol, cesty za kulturou a každoměsíční přeshraniční štamtiše.

Mezi nabídky setkání pro (partnerské) školy z České republiky a Bavorska patří také umělecká akce Pestré kulturní jaro, která bude koordinována ze strany CeBB a Tandem a na které se bude podílet 17 česko-bavorských párů partnerských škol u příležitosti 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace.

Pokračovat budou také velice úspěšné intenzivní kurzy češtiny. Čtyři pro začátečníky a dva pro pokročilé, rozdělené do prvního a druhého pololetí. V rámci diskuzního pořadu bb-talk budou na podzim odborníci z obou zemí opět projednávat jedno aktuální a pro obě strany relevantní téma. 


Pro realizaci projektů Kultura bez hranic - Setkávání Čechy-Bavorsko 2017 a Pestré kulturní jaro se CeBB podařilo získat Tandem Plzeň, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže, jako nového českého partnera. Cílem aktivit se školami je propůjčit stávajícím a nově vznikajícím partnerstvím mezi školami nové impulzy. Po vypsání konkurzu v listopadu byly do prosince všechny nabídky setkání a akce koncipované ze strany CeBB a Tandem zarezervovány. Mezi ně patří společné hudební a umělecké workshopy, kuchařská akce žáků s profesionálními kuchaři s názvem „Tak to chutná u našich sousedů“, den ve znamení „Do it yourself“ v plzeňskému DEPU 2015 a umělecká akce „Životní prostory“ žáků českých a bavorských uměleckých škol.   

Udílení cen Brückenbauer – Stavitel mostů dne 29. března a Letní setkání na konci června budou pro CeBB představovat také v roce 2017 nejdůležitější setkání osobností z oblasti přeshraniční spolupráce.

Dále je CeBB ještě do března zodpovědný za koordinaci doprovodného programu k česko-bavorské zemské výstavě Císař Karel IV. 1316-2016. Do konce roku realizuje CeBB projekt Kulturní region Čechy – Bavorsko 2017 ve Zwieslu a Bavorské Železné Rudě jako výsledek expertízy příhraničí z pověření a s podporou ze strany bavorského ministerstva financí. Díky pověření CeBB v prosinci minulého roku zřídit a provozovat pro Svobodný stát Bavorsko koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci, se začínají rýsovat nové úkoly, které působí daleko do budoucna. 
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,94 MB