Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

01. Januar 2017

Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit

Am 12. Dezember 2016 unterzeichneten Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle (Bay. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst), Irene Träxler, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. und Hans Eibauer, Leiter des CeBB, die Vereinbarung, im CeBB eine Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit einzurichten.
Die Vereinbarung basiert auf der am 4. Mai 2015 von Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle und dem Tschechischen Kulturminister Daniel Herman unterzeichneten Absichtserklärung über den Ausbau und die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern auf allen Gebieten der Kultur – von Museen und Galerien über Bibliotheken und Gedenkstätten bis hin zu Theater, Oper, Tanz, Ballett, Kinematografie und Musik. In der Absichtserklärung werden als Erfolgsfaktoren für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit die Kooperationen von Kunstschaffenden, Kulturakteuren und Kulturinstitutionen genannt.

Um den an Kooperationen Interessierten die gegenseitige Kontaktaufnahme zu erleichtern, fungiert das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee als Koordinierungsstelle für die kulturelle Zusammenarbeit und steht grenzüberschreitend interessierten Kulturakteuren als Ansprechpartner zur Verfügung.

Aufgaben
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) hat sich in den 10 Jahren seines Bestehens einen Namen als Kulturdrehscheibe, Netzwerkknoten und Informationsquelle für grenzüberschreitende Kulturveranstaltungen und Projekte auf bayerischer und tschechischer Seite gemacht. Diese Erfahrungen nützt das CeBB für die Aufgaben als Koordinierungsstelle:
  • Das CeBB vermittelt Kooperationspartner auf tschechischer Nachbarseite und bayerischer Seite.
  • Das CeBB beantwortet Fragen zum grenzüberschreitenden Kulturaustausch bzw. leitet sie an kompetente Stellen weiter.
  • Das CeBB informiert über Fördermöglichkeiten für grenzüberschreitende Kulturprojekte und stellt die Verbindungen zu den Förderinstitutionen her.

Umsetzung
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) wird in der Wahrnehmung seiner koordinierenden Tätigkeit von einem beratenden Gremium begleitet, dem neben dem StMBW (vertreten durch die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit), das tschechische Kulturministerium, die Repräsentanz des Freistaats Bayern in Prag, die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds angehören.

Organisation und Ansprechpartner
Das CeBB steht mit seinem Mitarbeiterteam Kulturakteuren, Kulturverantwortlichen und an grenzüberschreitenden Kooperationen Interessierten in Bayern und Tschechien als Koordinierungs- und Anlaufstelle zur Verfügung. 

Verantwortlich für die Koordinierungsstelle ist Veronika Hofinger, Leiterin des CeBB | Mail: veronika.hofinger@cebb.de | Tel. 09674 – 92 48 78

OTV-Beitrag vom 28.12.2016

01. leden 2017

Koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci

12. prosince 2016 podepsali ministr Dr. Ludwig Spaenle (bavorské Ministerstvo pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění), Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e. V. a Hans Eibauer, ředitel CeBB, dohodu o zřízení koordinačního místa pro česko-bavorskou kulturní spolupráci.
Tato dohoda se opírá o prohlášení podepsané dne 4. května 2015 bavorským ministrem Dr. Ludwigem Spaenlem a českým ministrem kultury Danielem Hermanem o budování a prohlubování spolupráce mezi oběma zeměmi ve všech oblastech kultury – od muzeí a galerií přes knihovny a památníky až po divadlo, operu, tanec, balet, kinematografii a hudbu. V prohlášení o záměru jsou jako faktory úspěchu pro přeshraniční spolupráci uvedeny kooperace uměleckých tvůrců, kulturních aktérů a kulturních institucí.

Aby bylo zájemcům o kooperace usnadněno navazování vzájemných vztahů, funguje Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee jako koordinační místo pro kulturní spolupráci a je pro přeshraniční zájemce z řad kulturních aktérů k dispozici jakožto kontaktní místo.  

Úlohy
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) si za 10 let svého působení vybudovalo dobré jméno jako kulturní točna, křižovatka kontaktních sítí a informační zdroj pro přeshraniční kulturní akce a projekty na české a bavorské straně. Tyto zkušenosti CeBB využívá pro své úlohy koordinačního místa:
  • CeBB poskytuje kontakty na kooperační partnery na české a sousední bavorské straně.
  • CeBB odpovídá na otázky v oblasti přeshraniční kulturní výměny resp. je přeposílá na kompetentní místa.
  • CeBB informuje o možnostech dotací přeshraničních kulturních projektů a vytváří spojení na instituce v oblasti dotací.   

Realizace
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) je při plnění svých koordinačních činností podporováno poradním grémiem, které se skládá kromě bavorského Ministerstva pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění také z českého Ministerstva kultury, Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v Praze, Památníku Koncentračního tábora Flossenbürg a Česko-německého fondu budoucnosti.  

Organizace a kontaktní osoby
CeBB je se svým týmem spolupracovníků k dispozici kulturním aktérům, osobám zodpovědným za oblast kultury a zájemcům o přeshraniční kooperace v České republice a Bavorsku jako koordinační a kontaktní místo.  

Zodpovědnost za koordinační místo nese Veronika Hofinger, ředitelka CeBB | e-mail: veronika.hofinger@cebb.de
 | tel. +49 9674 – 92 48 78
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,92 MB