Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

12. Juli 2017

CeBB-KulturTour nach Ost- und Mittelböhmen

Die KulturTour zu den UNESCO-Weltkulturerbe-Städten Litomyšl (Leitomischl) und Kutná Hora (Kuttenberg) in Ost- und Mittelböhmen hat bei den 40 Gästen der Sommer-KulturTour des Centrums Bavaria Bohemia (CeBB) im Juni tiefe Eindrücke hinterlassen. Es war eine Reise in Städte und Orte mit vielen gelungen restaurierten Baudenkmälern, zur märchenhaften Burg Kunětická Hora, zu zauberhaften Schlössern und in unberührte Landschaften im Osten des Landes.
Erste Station war die Burg Kunětická Hora, die eineinhalb Stunden östlich von Prag auf einem Felsen frei in der Landschaft thront und eine beeindrucke Erscheinung ist. Dann ging es weiter nach Pardubice, der herausgeputzten kleinen Universitätsstadt, die mit ihren Lebkuchen weit über die Region hinaus bekannt ist. Das Grüne Tor und das Karree des Hauptplatzs mit seinen schönen Bürgerhäusern sind die Wahrzeichen der Stadt. In der Mitte das Rathaus, verziert mit vielen Sgraffitos.  

Ziel des zweiten Tags war die historische Stadt Litomyšl, der Höhepunkt der vier Tage. Hier erblickte Bedrich Smetana das Licht der Welt. Auf dem Programm stand ein Besuch des Schlosses mit seiner beeindruckenden Sgraffitofassade und dem einzigartigen Schlosstheater, in dessen Stil es weltweit nur noch fünf gibt. Das Schloss steht seit 1999 auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Das Geburtshaus des Komponisten Smetana vermittelte einen Eindruck vom Leben in der damaligen Zeit. Die weitere Fahrt führte nach Svitavy zum Museum über Oskar Schindler. Der Tag endete im kleinen Städtchen Polička mit sehr gut erhaltener, über einen Kilometer langen Stadtbefestigung. Abendliche Überraschung war die „Nacht der offenen Kirchen“. Kirchen und Kapellen boten ein abwechslungsreiches Programm: Orgelklängen lauschen, auf Kirchtürme steigen oder bei einer Messweinprobe im Kirchengewölbe den Tag ausklingen lassen.   

Wegen des regnerischen Wetters am Vormittag des dritten Tags disponierte die Reiseleitung schnell um und besuchte mit der Gruppe das Portmoneum – Josef Vachals Museum. Die Geschichte des kleinen Museums begann bereits im Jahre 1920, als der Kunstliebhaber Josef Portman seinen Freund, den Maler und Schriftsteller Josef Váchal, nach Litomyšl einlud und ihn um Dekoration der Decken und Wände in zwei Zimmern seines Wohnauses ersuchte. Nach der Mittagspause in Budislav war nächstes Ziel das Rokokoschloss Nové Hrady, das dank seiner Schönheit mit seinen gepflegten Vorgärten auch „tschechisches Versailles“ genannt wird. Der Eigentümer, Graf Jean-Antoine Harbuval de Chamaré, ließ sich beim Bau von französischen Sommersitzen inspirieren. Die Wanderung am Nachmittag führte in die unberührte Natur des Naturparks Toulovcovy Maštale, ein von Sandsteinfelsen unterschiedlichster Formen und Größe durchzogenes Gebiet, das einem komplizierten Labyrinth ähnelt. Zum Abschluss des Tages ging es in den Schlosskeller in Litomyšl mit einer Ausstellung der Skulpturen von Olbram Zoubek. Zu den Exponaten in den weitläufigen Kellerräumen gehört auch das symbolische Herz von Vaclav Havel. Der Tag endete mit einem Glas Wein im Museumskeller als Belohnung für einen ereignisreichen Tag.  

Am Tag der Heimreise war genügend Zeit zum Besuch der UNESCO-Welterbe Stadt Kutná Hora (Kuttenberg), der sogenannten Silberstadt, eingeplant. Beim Stadtrundgang reihten sich die Wahrzeichen aneinander, am imposantesten der einzigartige gotische Dom. Der Nachmittagsspaziergang zum Welschen Hof (Vlašský Dvůr), an dem zu Zeiten der Herrschaft Wenzels II. die ersten böhmischen Groschen geprägt wurden, rundete das Besuchsprogramm ab. Des CeBB-Reiseleiterteam mit Kamila Spichtinger, Gabi Dlubal und Susanne Setzer erntete viel Lob für diese interessante und abwechslungsreiche KulturTour.  

12. červenec 2017

Cesta za kulturou CeBB do Východních a Středních Čech

Cesta za kulturou do měst světového kulturního dědictví UNESCO Litomyšl a Kutná Hora ve východních a středních Čechách zanechala u 40 hostů letní cesty za kulturou Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v červnu hluboké dojmy. Byla to cesta do měst a míst s mnoha vydařenými restaurovanými stavebními památkami, na pohádkový hrad Kunětická Hora, ke kouzelným zámkům a nedotčené krajině na východě země.
První zastávkou byl hrad Kunětická Hora, vzdálený jeden a půl hodiny od Prahy, který trůní na skále volně v krajině a je velmi působivým jevem. Poté pokračovala cesta do Pardubic, vyparáděného malého univerzitního města, které je se svými perníky známo daleko za hranicemi regionu. Zelená brána a čtverec hlavního náměstí s jeho pěknými měšťanskými domy jsou symboly města. Uprostřed stojí radnice, ozdobená mnoha sgrafity.

Cílem druhého dne bylo historické město Litomyšl, vrchol čtyř dnů cesty. Zde spatřil světlo světa Bedřich Smetana. Na programu byla návštěva zámku s jeho působivou sgrafitovou fasádou a jedinečným zámeckým divadlem, jakých existuje v jeho stylu celosvětově již jen pět. Zámek je od roku 1999 na listině světového kulturního dědictví UNESCO.
Rodný dům skladatele Bedřicha Smetany zprostředkoval představu života v tehdejší době. Další cesta vedla do Svitav do muzea o osobě Oscara Schindlera. Den končil v malém městečku Polička s velmi dobře zachovaným, více než kilometr dlouhým městským opevněním. Večerním překvapením byla "Noc otevřených kostelů". Kostely a kaple nabídly pestrý program: naslouchat kostelním varhanám, vystoupat na kostelní věže, nebo nechat den odeznít při ochutnávce mešního vína pod klenbou kostela.

Kvůli deštivému počasí dopoledne třetího dne změnilo vedení zájezdu rychle plán a navštívilo se skupinou Portmoneum - Museum Josefa Váchala. Historie malého musea začala již v roce 1920, když milovník umění Josef Portman pozval do Litomyšle svého přítele, malíře a spisovatele Josefa Váchala a požádal ho o dekoraci stropů a stěn ve dvou pokojích svého domu. Po polední přestávce v Budislavi byl dalším cílem rokokový zámek Nové hrady, který je díky své kráse s udržovanými před-zahradami nazýván též "českým Versailles". Vlastník, hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré, se při stavbě nechal inspirovat francouzskými letními sídly. Pěší procházka vedla odpoledne do nedotčené přírody přírodního parku Toulovcovy Maštale, oblasti, kterou se táhnou pískovcové skály nejrůznějších tvarů a velikosti, podobající se komplikovanému labyrintu. Na závěr dne skupina navštívila zámecký sklep v Litomyšli s výstavou skulptur Olbrama Zoubka. K exponátům v rozsáhlých sklepních prostorách patří také symbolické srdce Václava Havla. Den skončil při skleničce vína v muzejním sklepě jako odměna za bohaté události dne.

V den cesty domů byl dostatek času na návštěvu města světového kulturního dědictví UNESCO, Kutná Hora, takzvaného stříbrného města. Při okružní procházce městem se řadily symboly města jeden za druhým, nejimpozantnější byl ojedinělý gotický chrám. Odpolední procházka k Vlašskému dvoru, kde v dobách panování Václava II. byly raženy první české groše, završila program návštěvy. Tým vedení zájezdu CeBB s Kamilou Spichtinger, Gabi Dlubal a Susanne Setzer sklidil mnoho chvály za tuto zajímavou a pestrou cestu za kulturou.

Fotogalerie • Fotogalerie

CeBB-Reisegruppe in Kutná Hora |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,040 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,95 MB