Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

04. Juli 2017

KulturTour zur „Woche der Nachbarn“ in Bayerisch Eisenstein

Zwischen Dampfloks, Glaszauber, Grenzbahnhof, Musikanten und kulinarischem Schaufenster 
Einfach herrlich“ fand 1. Vorsitzende Irene Träxler die KulturTour und sprach allen Mitfahrern aus dem Herzen. Der Ausflug des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) führte am ersten Julisamstag nach Frauenau ins Glasmuseum und nach Bayerisch Eisenstein zur "Woche der Nachbarn", die das CeBB im Auftrag des Heimatministeriums organsierte.  

Die KulturTour mit Glaskunst, Bahnhistorie und einem vielfältigen Kultur- und Freizeitprogramm war bestens gewählt. Einmalig in Europa ist das Bahnhofsgebäude in Bayerisch Eisenstein: Quer durch die Bahnhofsmauern geht die Staatsgrenze. In Zeiten des Eisernen Vorhangs abgeriegelt, heute nur ein Strich auf dem Pflaster.  

Erste Station war am Vormittag Frauenau mit dem Besuch des Staatlichen Museums zur Geschichte der Glaskultur. Die Führung nahm die Besucher mit auf eine Reise durch die Kulturgeschichte des Glases von den Anfängen im Zweistromland bis heute. Die Dauerausstellung präsentiert einzigartige Exponate von internationalem Rang; die Abteilung „Glas der Moderne“ zeigt künstlerisches Glas des 20. und 21. Jahrhunderts.  

Ziel in Bayerisch Eisenstein war die vom CeBB konzipierte "Woche der Nachbarn", bei der sich erstmals die drei bayerischen Regierungsbezirke Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken und die drei tschechischen Grenzregionen Pilsen, Karlsbad und Südböhmen gemeinsam mit Kultur und Tourismus der Öffentlichkeit zeigten. Beindruckend war das Localbahnmuseum als Präsentationsort der Informationsstände, abwechslungsreich das musikalische, künstlerische und kulinarische Begleitprogramm. Parallel feierte die Stadt Železná Ruda (Markt Eisenstein) am Grenzbahnhof ihr traditionelles Luchsfest, verbunden mit dem Jubiläum 140 Jahre Bahnstrecke München, Plattling, Eisenstein, Pilsen, Prag. Dies war auch der Grund, warum ein historischer Zug mit Dampflok aus Pilsen mit einigen hundert Gästen mit großem Hallo in Empfang genommen wurde.  

Die ganze Bahnhofstraße, von der "Woche der Nachbarn" im Localbahnmuseum bis zur Luchsfestbühne auf der tschechischen Seite, lud zum Bummeln ein. An die tausend Gäste aus beiden Ländern feierten ein entspanntes Fest. Frieda Roith und Maria Spichtinger repräsentierten bei der KulturTour den Klöppelkreis Schönsee, Stadlern, Tiefenbach. Sie hatten schnell ihren Klöppelsack aufgebaut und zeigten ihre filigrane Handwerkskunst auf dem Oberpfälzer Bahnsteig.

Dank Wetterglück bildete sich auf dem Freiplatz vor der Maschinenhalle eine herrliche Kulisse mit Künstlern und Kunsthandwerkern, die sich über die Schulter schauen ließen. Musikkapellen aus Bayern und Böhmen wechselten sich auf der Bühne ab, im Garten lockten das Bier der Dampfbierbrauerei Pfeffer und die Schmankerl vom kulinarischen Schaufenster. Fast alle stiegen ein zur Fahrt in einem alten „Holzklasse“ Waggon der tschechischen Bahn von Železná Ruda hinauf auf die Passhöhe des Špičák (Spitzberg). 

04. červenec 2017

Cesta za kulturou na "Týden sousedů" v Bavorské Železné Rudě

Mezi parními lokomotivami, kouzlem skla, hraničním nádražím, muzikanty a kulinární výlohou
"Jednoduše nádherné" shledala cestu za kulturou 1. předsedkyně Irene Träxler a mluvila všem spolucestujícím ze srdce. Výlet Centra Bavaria Bohemia (CeBB) vedl o první červencové sobotě do Frauenau do muzea skla a do Bavorské Rudy na "Týden sousedů", který organizovalo CeBB z pověření Ministerstva domoviny.

Cesta za kulturou se sklářským uměním, historií železnice a rozmanitým programem pro kulturu a volný čas byla nejlépe zvolena. Ojedinělá v Evropě je budova nádraží v Bavorské Rudě: Napříč zdmi nádražní budovy probíhá státní hranice. V dobách Železné opony přehrazená, dnes jen čára na dlažební kostce.

První zastávkou bylo dopoledne Frauenau s návštěvou Státního muzea historie sklářské kultury. Průvodce vedl návštěvníky na cestu kulturní historií skla, od počátků v Mezopotámii až dodnes. Stálá výstava prezentuje jedinečné exponáty na mezinárodní úrovni; oddělení "Sklo moderny" ukazuje umělecké sklo 20. a 21. století.

Cílem v Bavorské Rudě byla akce "Týden sousedů", kterou koncipovalo CeBB a při které poprvé společně představily veřejnosti svou kulturu a cestovní ruch tři bavorské pohraniční regiony Dolní Bavorsko, Horní Falc a Horní Franky a z české strany Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj. Působivé bylo Muzeum lokálních drah jako místo prezentace informačních stánků, pestrý hudební, umělecký a kulinářský doprovodný program. Souběžně pořádalo město Železná Ruda na hraničním nádraží své tradiční Rysí slavnosti, spojené s výročím 140 let železniční trasy Mnichov, Plattling, Eisenstein, Plzeň, Praha. Toto bylo také důvodem, proč byl s velkým ohlasem přivítán historický vlak s parní lokomotivou z Plzně s několika stovkami hostů.

Celá ulice Bahnhofstraße, od "Týdne sousedů" v Muzeu lokálních drah až k jevišti Rysích slavností na české straně zvala k procházkám. Na tisíc hostů z obou zemí si užívalo uvolněný svátek. Frieda Roith a Maria Spichtinger reprezentovaly při cestě za kulturou Kroužek paličkované krajky Schönsee, Stadlern, Tiefenbach. Své paličkové herdule měly rychle postavené a ukazovaly své filigránské řemeslné umění na Hornofalckém nástupišti.

Díky štěstěně počasí se vytvořila na volném prostranství před strojní halou nádherná kulisa s umělci a uměleckými řemeslníky, kteří si nechali koukat přes rameno. Hudební kapely z Bavorska a Čech se střídaly na jevišti, v zahradě lákalo pivo Parního pivovaru Pfeffer a pochoutky z kulinární výlohy. Téměř všichni nastoupili do starého vagonu "dřevěné třídy" Českých drah z Železné Rudy nahoru ke Špičák.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,92 MB