Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

30. März 2017

Václav Havels Reden - Aspekte einer holistischen Rhetorik

Beim ibidem Verlag erschien das Buch Václav Havels Reden - Aspekte einer holistischen Rhetorik von Dr. phil. Martin Bermeiser.
Václav Havel (1936–2011) vollzog einen spektakulären Rollentausch vom Staatsfeind zum Staatsoberhaupt. Während seiner über zwölfjährigen Amtszeit als zunächst tschechoslowakischer, ab dem Jahr 1993 tschechischer Staatspräsident hielt er in seinem Land und aller Welt rund 300 zumeist programmatische Reden, allesamt Glanzstücke zeitgenössischer politischer Rhetorik.

Anhand einer repräsentativen Auswahl dieser Reden untersucht der Autor Havels präsidiale Rhetorik mit einem innovativen Blick und gelangt zu dem Ergebnis, dass Havel eine neuartige, da ganzheitliche Rhetorik anwendet. Die ihr gebührende »sinnthetisierende« Methodik veranschaulicht Havels Visionen einer besseren Welt und inspiriert zur Herleitung (r)evolutionärer Dimensionen der politischen Äußerung: einer ganzheitlichen sowie einer holistischen Rhetorik.

Dr. phil. Martin Bermeiser widmete sich an der Universität Regensburg den Deutsch-Tschechischen Studien mit dem Forschungsschwerpunkt Rhetorik im Rahmen der Slavischen Philologie.

34,90 €, ISBN 978-3-8382-1073-5
380 Seiten, Paperback, 16 x 24 cm

30. březen 2017

Projevy Václava Havla - aspekty holistické rétoriky

V nakladatelství ibidem vyšla kniha Projevy Václava Havla - aspekty holistické rétoriky od Dr. phil. Martina Barmeisera.
Václav Havel (1936-2011) uskutečnil spektakulární výměnu rolí od nepřítele státu k hlavě státu. Během svého více než dvanáctiletého funkčního období jako nejdřív československý, od roku 1993 pak český prezident, pronesl ve své zemi a na celém světe kolem 300 většinou programových projevů, vesměs mistrovských kousků současné politické rétoriky.

Na základě reprezentativního výběru těchto projevů zkoumá autor Havlovu prezidentskou rétoriku s inovativním pohledem a dospívá k závěru, že Havel používal komplexní rétoriku nového druhu. Jí příslušející "smysl syntetizující" metodika názorně vysvětluje Havlovy vize lepšího světa a inspiruje k odvození (r)evolučních dimenzí politického výrazu: celistvé jakož i holistické rétoriky.

Dr. phil. Martin Bermeiser se věnoval na Universitě Řezno česko-německým studiím s těžištěm výzkumu na rétoriku v rámci slovanské filologie.

34,90 €, ISBN 978-3-8382-1073-5
380 stran, Paperback, 16 x 24 cm
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,90 MB