Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

04. Oktober 2017

EUREGIO: EU-Förderung nach 2020 beibehalten

Bereits jetzt - 2017 - werden in der Europäischen Union die Weichen für die Förderprogramme im Zeitraum 2020 bis 2026 gestellt. In einer gemeinsamen Sitzung der drei Arbeitsgemeinschaften Bayern, Böhmen und Sachsen/Thüringen haben daher Vertreter der EUREGIO EGRENSIS eine Resolution zur künftigen Förderpolitik der EU verabschiedet.

"Vor dem Hintergrund tiefgreifender Veränderungen in der Europäischen Union wie dem Brexit und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinschaft gilt es, rechtzeitig die Interessen der Grenzregionen zu artikulieren, um eine langfristige Beeinträchtigung der Förderpolitik für die territoriale Zusammenarbeit in Europa zu vermeiden", sagte die bayerische Euregio-Präsidentin Dr. Birgit Seelbinder bei dem Treffen im Landratsamt Wunsiedel.

Die EUREGIO EGRENSIS, die auf 25 Jahre Erfahrung in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zurückblicken kann, hat dazu in der vorliegenden Resolution einige Positionen formuliert, die für weitere Entwicklung nach 2020 aus ihrer Sicht von zentraler Bedeutung sind. So fordern die Euregio-Vertreter, die finanzielle Unterstützung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ab 2020 im bisherigen Umfang beizubehalten oder sogar auszuweiten. Außerdem sollen die Rolle der Euregios weiter gestärkt und die Förderung grenzüberschreitender Kleinprojekte und Begegnungsmaßnahmen in den künftigen Grundlagendokumenten fest verankert werden.

Es habe sich gezeigt, so der Text weiter, dass die regionale Ebene die beste ist, um grenzübergreifende Programme und Projekte im Sinne der Europäischen Union umzusetzen.

Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten in den Grenzregionen viel erreicht werden konnte, bleibe festzuhalten, dass die nachhaltigen Folgen der jahrzehntelangen undurchdringlichen Grenze zwischen Ost und West in den betroffenen, überwiegend ländlichen Teilregionen im Nachbarraum Bayern-Sachsen/Thüringen-Tschechien noch lange nicht überwunden sind und daher weiterhin Unterstützung benötigen.

Die Resolution richtet sich an die Europäische Kommission in Brüssel, an Ministerien und Regierungsstellen auf nationaler und Landesebene, an Europa-, Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie an die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen - die Dachorganisation der Euregios.

Quelle: www.dtpa.de

04. říjen 2017

EUREGIO: Dotace EU po roce 2020 zachovány

Již teď – v roce 2017 - se rozhoduje o dotačních programech Evropské unie na období 2020 až 2026. Na společném zasedání tří pracovních sdružení Čech, Bavorska a Saska/Durynska přijali proto zástupci EUREGIO EGRENSIS rezoluci k budoucí dotační politice EU.
"Na pozadí hlubokých změn v Evropské unii jako je Brexit a s ním spojených dopadů na rozpočet společenství je žádoucí, včas artikulovat zájmy pohraničního regionu, aby se zabránilo dlouhodobému nepříznivému ovlivnění dotační politiky pro teritoriální spolupráci v Evropě", řekla prezidentka bavorského Euregia Dr. Birgit Seelbinder při setkání v úřadu zemského rady ve Wunsiedelu.

EUREGIO EGRENSIS, které se může ohlédnout za 25 lety zkušeností v přeshraniční spolupráci, formulovalo k tomu ve zveřejněné rezoluci některé pozice, které mají pro další  vývoj po roce 2020 rozhodující význam. Podle toho požadují zástupci Euregia, aby finanční podpora pro přeshraniční spolupráci od roku 2020 zůstala zachována v dosavadním rozsahu, nebo aby byla dokonce rozšířena. Kromě toho  má být role Euregií dále posílena a podpora malých přeshraničních projektů a setkávacích akcí pevně zakotvena v budoucích základních dokumentech.

Ukázalo se, jak se uvádí dále v textu, že regionální úroveň je ta nejlepší k tomu, aby se mohly realizovat přeshraniční programy a projekty ve smyslu Evropské unie.

Ačkoliv se v uplynulých desetiletích podařilo v pohraničních regionech hodně dosáhnout, je třeba konstatovat, že trvalé následky po dlouhá desetiletí neproniknutelné hranice mezi Východem a Západem v dotčených, převážně venkovských dílčích regionech v sousedském prostoru Bavorsko- Sasko/Durynsko-Česko ještě zdaleka nejsou překonány a potřebují tudíž nadále podporu.

Rezoluce se obrací na Evropskou komisi v Bruselu, na ministerstva a vládní místa na národní a zemské úrovni, na evropské poslance, poslance spolkového a zemského sněmu, i na pracovní sdružení Evropských pohraničních regionů jakožto zastřešující organizace Eurégií.

Zdroj: www.dtpa.de
Rendert Time: 0,038 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB