Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

23. Februar 2018

Doppelausstellung zu den Sudeten eröffnet

Zusammen mit dem Vortragsabend von Bernd Posselt am 20. Februar eröffnete das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) die von der VHS Cham zusammen mit dem Zentrum für kommunale Arbeit (CpKP) in Pilsen konzipierten Ausstellungen „Lebendes Gedächtnis der Sudeten“ und „Geschichten aus dem Sudetenland“ in der historischen Gewölbehalle. 
Die stellvertretende Geschäftsführerin der Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Sabine Gröpel, sprach die einführenden Worte und wies darauf hin, dass die dritte Präsentation in dieser Reihe mit dem Titel „Wiederentdeckte Schätze des Sudetenlandes“ am 9. März ins CeBB kommt und dann von MdL Gerhard Hopp aus Cham eröffnet wird. 

Die 20 zweisprachigen Tafeln dokumentieren sehr persönliche Erinnerungen von Zeitzeugen aus Deutschland und Tschechien, die in einem begleitenden Buch mit dem Titel „Geschichten aus dem Sudetenland“ zusammengestellt sind. Zur Freude der Eröffnungsgäste konnten sie die noch vorhandenen Restexemplare gegen eine freiwillige Spende mitnehmen. Der große Erfolg der Bücher und der Ausstellung war für die Partner der Anlass, weitere Projekte zu diesem Thema zu starten. Neben einem Schülerprojekt, bei dem sich Schüler der Mittelschulen Rötz und Cham mit Schülern aus Tschechien mit dem Thema Vertreibung und den Auswirkungen auf ihre Heimatgemeinden auseinandersetzten, schließt die ab 9. März ins CeBB kommende Ausstellung über die wiederentdeckten Schätzen im Sudetenland die langjährige Projektarbeit ab. 

Links zu Veröffentlichungen
1. Lebendes Gedächtnis der Sudeten:
a) Buch / Ausstellung 

2. Geschichten aus dem Sudetenland:
a) Buch
b) Ausstellung

23. Februar 2018

Dvojnásobná výstava k Sudetům otevřena

Současně s přednáškovým večerem Bernda Posselta dne 20. února otevřelo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) dvě výstavy, koncipované Lidovou univerzitou (VHS) Cham společně s Centrem pro komunální práci (CpKP) v Plzni "Žijící paměť Sudet" a "Příběhy ze Sudet" v historickém klenbovém sále.
Zastupující ředitelka Lidové univerzity v okrese Cham e.V., Sabine Gröpel přednesla úvodní proslov a poukázala na to, že do CeBB přijde třetí prezentace v této sérii s titulem "Znovuobjevené poklady Sudet" dne 9. března a poté bude otevřena členem zemského sněmu Gerhardem Hoppem z Chamu.

20 dvojjazyčných panelů dokumentuje velmi osobní vzpomínky dobových svědků z Německa a Česka, které jsou shrnuty v doprovodné knize s titulem "Příběhy ze Sudet".
K potěšení hostů otevření výstavy bylo možné vzít si sebou za dobrovolný dar ještě disponibilní zbylé exempláře. Velký úspěch knih a výstavy byl pro partnery podnětem, aby se věnovali dalším projektům k tomuto tématu. Kromě jednoho žákovského projektu, při kterém se žáci středních škol z Rötzu a Chamu s žáky z Česka zabývali tématem vyhnání a jeho důsledky pro jejich domovské obce, výstava o znovuobjevených pokladech Sudet, která přichází do CeBB od 9. března, uzavírá dlouholetou projektovou práci.

Odkazy na publikace
1. Živá paměť Sudet:
a) Kniha / výstava 

2. Příběhy Sudet:
a) Kniha
b) Výstava

Fotogalerie • Fotogalerie

 | Sabine Gröpel
 |
 |
Rendert Time: 0,040 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB